Datinginformation com

Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 510760, Guangdong, China; 2.

Tongji University, Shanghai 200092, China; Response between relative sea-level change and the Pearl River deep-water fan system in the South China Sea[J]; Earth Science Frontiers;2005-03Tao Zongpu, Ding Fang, He Shibin, Hao Jianrong, Gao Lei, Yu Kaiping, Qin Changwen, He Yuping Research Center, China National Offshore Oil Corporation, Beijing 100027, China; The reflection horizon T_5 in Lufeng Sag: Its sequence stratigraphy and significance in petroleum exploration[J]; Earth Science Frontiers;2009-04Li Jie, Lin Changsong(China University of Geosciences, Beijing, 100083)Chen Pingfu(Institute of Vertebrate Palaeonotology and Palaeoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100044); Sea Level Change and Sequence Chronostratigraphy of the Yinggehai-Huangliu Formation in the Qiongdongnan Basin[J]; Geological Review;1999-05PANG Xiong~1) CHEN Changmin~1) SHAO Lei~2) WANG Chengshan~3) ZHU Ming~1) HE Min~1) SHEN Jun~1) LIAN Shiyong~1) WU Xiangjie~1) 1)CNOOC Ltd.

State Key Laboratory of Marine Geology, Tongji University, Shanghai 200092;2.

Shenzhen Ltd CNOOC, Guangzhou 510240); Sedimentary Filling of the Pearl River Mouth Basin and Its Response to the Evolution of the Pearl River[J]; Acta Sedimentologica Sinica;2008-02SHAO Lei1, PANG Xiong2, CHEN Chang-min2, SHI He-sheng2, LI Qian-yu1, QIAO Pei-jun1 (1. Shenzhen, Guangzhou 510240, Guangdong, China); Terminal Oligocene sedimentary environments and abrupt provenance change event in the northern South China Sea[J]; Geology in China;2007-06HE Jia-xiong1, CHEN Sheng-hong2, CUI Sha-sha1, MA Wen-hong3, LUAN Xi-wu4(1.

Shenzhen Compcmy, China offshore Oil Corperation Limited, Shenzhen 518067, China; Characteristics of the Baiyun Deep-Water Fan and Main Accumulation Controlling Factors in Pearl River Mouth Basin, South China Sea[J]; Earth Science(Journal of China University of Geosciences);2007-02SUN Zhen1, SUN Long-tao1, ZHOU Di1, CAI Dong-sheng2, LI Xu-shen2, ZHONG Zhi-hong3, JIANG Jian-qun4, FAN Hao4 1.

CAS Key Laboratory of Marginal Sea Geology, South China Sea Institute of Oceanology, Guangzhou 510301, China 2.

Leave a Reply