Ir3nr online dating

Ceva mai sus întâlnim fosta şcoală a mănăstirii, iară în stânga grajdurile mănăstireşti.

Intrarea în curtea mănăstirii se face prin impozantul portal boltit, deasupra căruia se află un turn cu etagiu. Un «Synodic» sau Pomelnic al ctitorilor sfintei Sihăstrii a Putnei scris cu osârdia şi silinţa ieroshimonahului Sila, stareţ şi nacialnic, de smeritul ieroshimonah Natan în anul 1768.

Inscripţia slavonă dimprejurul emblemei începe de sus cu o cruce : f EÂrw^HBkr rn/^ps b&cih | 3îmah AISaabckoh Bf AHKU tiv OTf4^ I BOi BW. B A* ^IMIA (1) ' Dreptmăritorul Domn a toată ţara Moldovei, marele Ştefan Voevod, fiul marelui Bogdan Voevod, a zidit şi făcut mănăstirea aceasta întru numele sfintei Născătoare de Dumnezeu sub arhimandritul loasaf în anul 6989 (1481). Atât fabrica chimică, cât şi cea de ciment, în timpul de faţă, pentru lipsa de capital de exploatare, au sistat lucrul.

Cfik Bf AHKAPO Eo TAANA BOCSO^U C1L3AA I H C^TBOp H MOHACTHpk Ok. Şi pe partea vestică a turnului porţii se află marca Moldovei dimpreună cu a Munteniei sculptată în piatră, (1) Vezi Dr. Kozak, Die Imchrifien am der Bucovina, Wien 1903, pag. Georgiescul, Monumentele, odoarde, inscripţiile şi dopotele mănăstirii Putna din Bucovina, in Archiva Romanească, pag. 8 cu următoarea inscripţie românească : j «Cu mila lui Dumne- zeu loan Constantin Racoviţă Voevod domn ţară Moldo vii». Remarcabilă este în comună şi vechia biserică parohială, despre care va fi vorba într'un capitol separat. Condica vitelor scrisă de Vartolomeu Măzăreanu în 23 Aprilie 1762. Un registru asupra Ţiganilor, cari au fost proprietatea mă- năstirii Putna, şi al uricelor respective, scris de Vartolomeu Mă- zăreanu în anul 1764.

Refrainfivm automated querying Do noi send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinc translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. Şi fiecare Ro- ăn, din inimă plină de mândrie naţională, a dorit să we, potrivit puterilor sale, un obol de recuno.^tinţă pe iitarul memoriei marelui erou rotnân, civilizator fi apă- ^rător al cre^inătăţii. Două evangelii tipărite în Bucureşti, una în anul 1723, iar alta în anul 1750.

We encouragc the use of public domain materials for these purposes and may be able to help. Şi eu, care am văzut lumitia zilei in glorioasa capi- f tală a Moldovei, în legetwtara Suceavă, unde am ascultat cu nesai Inidiţiunile eroice din trecutul neamului romă- [ nesc, iar astăzi trăiesc aproape de mănăstirea Putna, 1 mureaţft fandaţiune -fi locul de odihnă al cenuşei Ma- I rdui Ştefan, pătruns de un simţimănt de admiraţiune \ faţă de eroid învingător in zeci de crâncene lupte ^ ttitornf fof atâtor locaşuri sfinte, am. Mănăstirea Putna este situată ceva mai sus dela mijlo- cul comunei cu acelaş nume, iar aceasta, dimpreună cu mănăstirea, pe partea stângă a părăului Putna, într'o de- părtare de 32 km. Comuna Putna aparţine judecătoriei districtuale şi pre- fecturii din Rădăuţi în Bucovina.

Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. ^ Toată suflarea românească a comemorat ziua de 2 Iulie 1904, când sau miplinit 4 seco U dela moartea lui Ştefan cel Mare, Domnul terii Moldovei. ) Pe frontispiciul Ceasoslovului stă 21 Septemvrie, iar pe penultima lui pagină 18 Septemvre 1745. 84 rea titulatară: Cu mila lui Dumnezeu acum întâi tipărită în ti- pourralia sfintei episcopii Rădăuţului.

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the publisher to a library and fmally to you. Şi fiecare Ro- mân, din inimă plină de mândrie naţională, a dorit să puie, potrivit puterilor sale, un obol de recunoştinţă pe altarul mepnoriei marelui erou român, civilizator fi apă- rător al creştinătăţii. (2) Afară de Ceaslov şi Liturgic s'a mai tipărit în Rădăuţi în 1744 şi un Catavasier. Cu blagoslovenia preaslin- ţitului Kir Nichitor Peloponisanul, Mitropolit a toată Moldova, cu osârdia şi toată cheltuiala a iubitorului de Dumnezeu Kir la- cov, Kpiscop Rădăutului, în anii dela zidirea lumii 7254, iar dela întruparea lui Hristos 1745.

(1) Inscripţia cu tablă cu tot are o lungime de 77*^°^* şi o lăţime de 57^°^ . Aceasta are juncţiune cu calea ferată a statului Cernăuţi-Iţcani. în trunchiul găurit la mijloc stă înfiptă o înaltă cruce procesională. Un manuscript numit «Prolog» de Vartolomeu Măzăreanu în 3 tomuri.

Google Book Search hclps rcadcrs discover the world's books while hclping authors and publishers rcach ncw audicnccs. Mănăstirea şi comuna Putna, deşi sunt aşezate pe în- gustul şes al Putnei, au o situaţie muntoasă.

You can search through the full icxi of this book on the web at | //books. h MANASri RKA COMUNA PUTNA — CU DOUĂ APENDICE — DR DIMITRIE DAN teu 1 e TAMPAi EOrfl UREA^CADEMl Et ROMANE BUCUREŞTI IKJii . înălţimea terenului, pe care mănăstirea Putna este si- tuată, ajunge 627"*, iar cea a comunei se urcă dola 514"^ şi până la 650™* peste suprafaţa mării.

în josul capului lui se află o cruce dublă şi alăturea un ornament de flori. în faţă cu această chilie se ridică fabrica chimică, proprietatea unei societăţi din Germania, iar mai în jos, şi anume pe părăul Putna, ferestreul cu vapor al fondului religionar. dela mănăstire, cam acolo unde părăul Ursoaia se revarsă în Putna, se văd tristele ruine ale Sihăstriei, care se va descrie mai târziu. Un registru asupra lucrurilor şi documentelor mănăstirii Solea, compus de Vartolomeu Măzăreanu în 1 Ianuarie 1771.

Sus în colţul stâng al tablei se vede soarele, jos o labă de vultur cu 3 ghiare, iar colţurile din partea dreaptă sunt stricate. în apropierea mănăstirii se înalţă afumatele coşuri ale fabricei de ciment roman şi de Portland, zidită de un Evreu speculant. Un registru numit «Catastih» asupra uricelor prin cari s au dăruit moşii mănăstirii Putna, compus de Vartolomeu Măzăreanu în anul 1764 (Inventar No.

Leave a Reply