Pagdating ng islam sa

Sa pamamagitan lamang ng habag at pag-ibig ng Diyos, maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo (Efeso 2:8-9).

Malinaw na hindi maaaring maging parehong totoo ang Islam at Kristiyanismo.

Efeso 2:8-9Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo.

Ang bagong buhay na iyon ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa.

Ang mga pagdalaw na ito ay nagpatuloy sa loob ng 23 taon hangang sa kamatayan ni Muhammad.

Itinuturo ng Islam na ang Koran ang pinakamataas na awtoridad ng pananampalataya at ang huling kapahayagan ni Allah.

Tanong: "Ano ang Islam at ano ang pinaniniwalaan ng mga Muslim? Ipinahayag umano ni Anghel Gabriel kay Muhammad ang mga Salita ng Diyos (na tinatawag na "Allah" sa salitang Arabo ng mga Muslim).

Gaya ng Kristiyanismo, ang Islam ay monoteista o naniniwala sa iisang Diyos, ngunit salungat sa Kristiyanismo, tinatanggihan ng Islam ang konsepto ng Trinidad.

Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan lamang ni Hesu Kristo o sa pamamagitan ng pagsunod sa 5 haligi ng kaototohanan.

Muli, hindi maaaring maging parehong totoo ang dalawang relihiyon.

Tinatanggap ng Islam ang ilang bahagi ng Kristiyanong Bibliya gaya ng Kautusan at mga Ebanghelyo ngunit tinatanggihan ang karamihan ng mga aklat at itinuturing na mapanirang puri at hindi nagmula sa Diyos.

Inaangkin ng Islam na si Hesus ay isa lamang propeta, hindi Anak ng Diyos (Naniniwala ang mga Muslim na tanging si Allah lamang ang Diyos, paanong magkakaroon Siya ng Anak?

Leave a Reply

  1. adammeeteve christian singles dating christian matchmaker for 27-May-2019 19:51

    Its been a devastating few months for me as she is not 100% well but she is alive and is getting back to normal which is a blessing.